ฟันคุด ควรผ่าหรือถอนออก เพราะอะไร?

ฟั25นคุด ควรผ่าหรือถอนออก เพราะอะไร?
ฟันคุด คือฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติในช่องปาก อาจจะโผล่ขึ้นมาได้เพียงบางส่วน หรือฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรทั้งซี่ ฟันซี่ที่พบว่าเป็นฟันคุดบ่อยที่สุด คือ ฟันกรามล่างซี่สุดท้าย ซึ่งอยู่ด้านในสุดของกระดูกขากรรไกรล่าง โดยปกติแล้วฟันซี่นี้ควรจะขึ้นในช่วงอายุ 18 – 25 ปี อาจโผล่ขึ้นอยู่ในลักษณะตั้งตรง เอียง หรือนอนในแนวระนาบ และมักจะอยู่ชิดกับฟันข้างเคียงเสมอ นอกจากนี้ฟันซี่อื่น ๆ ก็อาจจะคุดได้ เช่น ฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อยแต่พบได้น้อยกว่าฟันกรามล่างซี่สุดท้าย
หากเรามีฟันคุดที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้หรือขึ้นได้เพียงบางส่วน แต่ไม่ได้ผ่าหรือถอนออกไปนั้น อาจจะทำให้เกิดผลเสีย เช่น
– เหงือกอักเสบ เนื่องจากทำความสะอาดไม่ทั่วถึง กรณีที่เป็นรุนแรง อาจมีอาการปวด บวม เป็นหนองและอ้าปากได้น้อยลง
– จากการทำความสะอาดบริเวณซี่ในสุดยาก เศษอาหารจึงสะสมในซอกฟัน ทำให้เกิดฟันผุในซี่ที่ติดกันได้
– ฟันคุดที่ขึ้นเอียง จะดันฟันซี่ที่อยู่ติดกันได้ อาจทำให้มีผลต่อการเรียงตัวของฟันได้
– ฟันคุดที่ขึ้นมาในช่องปากไม่ได้ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดถุงน้ำในกระดูกขากรรไกรในอนาคตได้