การรักษา ราคา / Bath
ตรวจฟัน (Oral exam without X-ray) ฟรี
เอ็กซเรย์ฟัน (Periapical film) 100
ขูดหินปูน (Cleaning and Scaling) 500 – 800
อุดฟัน
อุดชั่วคราว 300
อุดฟันด้วยอมัลกัม ด้านละ 350 – 400
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านละ 400-500
รองพื้นก่อนอุด 50
ปิดช่องว่างเสริมช่วงห่างให้ชิด ซี่ละ 1,500-2,000
Veneer
ปิดผิวหน้าฟันวัสดุสีเหมือนฟัน ชนิดพลาสติก 7,000
ปิดผิวหน้าฟัน (Indirect Composite Veneer) 8,000 – 10,000
ปิดผิวหน้าฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก 12,000
อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน พลาสติก อินเลย์ 6,000
อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก 8,000 – 12,000
ทำเขี้ยว (ติดเพชร + 500) 1,500
ฟอกฟันขาว
ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น 4,500
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic treatment)
พิมพ์ปากทำแบบศึกษา 800
จัดฟันโดยเครื่องมือติดแน่น 35,000 – 40,000
Ratainer (ต่อชิ้น) 2,000
เผือกกันสบฟัน(ต่อชิ้น) 3,000/ชิ้น
การรักษาคลองรากฟัน (Endodontic)
ฟันหน้า 4,000
ฟันกรามน้อย 4,500
ฟันกราม 7,000 – 7,500
รื่อรักษาใหม่ เพิ่มซี่ละ 1,000
ผ่าตัดขูดหนองปลายราก 2,000
ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน 2,000
ดึงประสาทฟัน 800
รากฟันเทียม (Dental Implant / Unit) 55,000 – 60,000
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ถอนฟันน้ำนม 300
เคลือบร่องฟัน ซี่ละ 350-400
ตัดเส้นประสาทที่โพรงประสาทฟัน 800
รักษารากฟันเด็ก 1,200
เคลือบฟลูออไรด์ 350-400
ศัลยกรรมช่องปาก
ถอนฟันหน้า 400
ถอนฟันหลัง 400-800
ถอนฟันกรามน้อย 400-500
ผ่าฟันคุด 1,000-3,500
ทันตกรรมประดิษฐ์ – ใส่ฟัน (Prosthodontic)
ฟันปลอมฐานพลาสติกซี่แรก (ตะขอตัวละ 250) ซี่แรก 1,500 ซี่ต่อไป 300
ฟันปลอมโลหะ (มีฟันหลังช่องว่าง) ซี่แรก 5,500 ซี่ต่อไป 300
เสริมตะแกรง 1,000
ฟันปลอมครึ่งปาก 6,000 – 7,000
ฟันปลอมทั้งปาก 12,000 – 15,000
พลาสติกยืดหยุ่น(Valplast) ซี่แรก 5,500 ซี่ต่อไป300
เดือยฟัน 3,500
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะ ธรรมดา (PFM) 6,000
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะผสมทอง (PFM) 8,000 – 10,000
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะทอง (PFM) 12,000
ครอบฟันโลหะ ธรรมดา (Metal crown) 8,000
ครอบฟันโลหะ ผสมทอง (Metal crown) 10,000-12,000
ครอบฟันทอง (Metal crown) 15,000
ครอบฟันสีเหมือนฟันเซรามิกล้วน (All-ceramic cr.) 10,000 – 12,000
ครอบชั่วคราว 1,500
รื่อครอบฟันต่อซี่ 1,000
เติมฟัน 500
ศัลย์ปริทันต์
เกลารากฟัน (ต่อด้าน) 1,000 / ด้าน
ขูดและเกลารากฟันทั้งปาก 5,500 – 7,000
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก 4,000 – 4,500
ขูดรากฟันโดยการผ่าตัด ครั้งละ 3,000