ลักษณะของคลินิกทำฟันที่ดี( ควรมี )

    คลินิกทำฟันที่ดี นอกจากการรักษาที่ดีแล้วควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1.ต้องมีสถานที่ประกอบการจริง มีคลินิกอยู่จริง ไม่ควรออกไปทำการรักษานอกสถานที่ นอกจากจะทำการรักษาได้ไม่สะดวกแล้ว ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

หากสถานที่นั้นไม่สะอาดปลอดภัย

2.คลินิกต้องสะอาด คลินิกที่ดีต้องสะอาด ต้องดูแลความสะอาดตั้งแต่ผนัง

ห้อง เพดานห้อง พื้นห้อง อย่าให้มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรก ไม่เว้นแม้การแต่งกาย

ของทันตแพทย์ก็ควรดูแลให้สะอาด เพื่อป้องกันการติ

ดเชื้อของผู้ที่มารับการรักษา

3.ทำประวัติการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย คลินิกที่ดีควรจัดทำแฟ้มประวัติ

การรักษาของผู้ป่วยเพื่อบันทึกการเข้ารับการรักษา เพื่อการรักษาจะได้เป็นไปอย่างเนื่อง และบันทึกประวัติแพ้ยาของผู้ที่มาการรักษา

4.อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆต้องเปลี่ยนใหม่เสมอ เมื่อทันตแพทย์

ทำการรักษา

คนไข้เสร็จแล้วควรเปลี่ยนอุปกรณ์ทางการแพทย์และถุงมือชิ้นใหม่ทันที

และไม่ควรใช้ซ้ำกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อแก่ผู้มารับการรักษา

5.ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มารับการรักษา หลังจากที่ทันตแพทย์ได้ทำการรักษาผู้ที่มารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว ก็ควรให้คำแนะนำและข้อปฏิบัติต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะให้ผู้ที่มารับการรักษาได้นำคำแนะนำต่างๆเหล่านี้กลับไปดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.