รายชื่อทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมราม 2

 

 • ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
 1. ทพญ.พิรุณ เหลืองโรจนกุล
 2. ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด
 3. ทพญ.นภาพร กิตติถาวรกุล
 4. ทพ.ประสานพงษ์ พงษ์สามารถ
 5. ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี
 6. ทพญ.จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์
 7. ทพญ. ภัคญา ศรีทองสุข
 8. ทพญ.ปานฤทัย พีชผล

 

 • ทันตแพทย์ทางทันตกรรมทั่วไป
 1. ทพ. การต์ สิริเกียรติ
 2. ทพญ. วิไลรัตน์ ทัศนเศรษฐ์
 3. ทพญ. วาริน วิภูนิติศิลกุล
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางฟันปลอม
 1. ทพ. ปุณณวิชช์ เจียมใจสว่างฤกษ์
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือก
 1. ทพญ. อุสา สัจจปาละ

 

 • ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน
 1. ทพ. สุรพันธ์ สีขำ

 

 • ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลย์ (ผ่าฟันคุด)
 1. ทพ. เจนกฤษฎิ์ อุปดิสธกุล