รายชื่อทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมราม 2

1.ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด

 ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด

ทันตกรรมจัดฟัน

3.ทพญ.นภาพร กิตติถาวรกุล

 ทพญ.นภาพร กิตติถาวรกุล

ทันตกรรมจัดฟัน

5.ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี

ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี

ทันตกรรมจัดฟัน

6.ทพ. ประสารพงษ์ พงษ์สามารถ

ทพ.ประสารพงษ์ พงษ์สามารถ

ทันตกรรมจัดฟัน

7.ทพญ.พิมพ์สิริ กันท์พิทยา

 ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา

ทันตกรรมจัดฟัน

17.ทพญ.ศิรประภา ศรีทองสุข

ทพญ.ศิรประภา ศรีทองสุข

ทันตกรรมจัดฟัน

10.ทพ.กานต์ สิริเกียรติ

ทพ.กานต์  สิริเกียรติ

ทันตกรรมทั่วไป

11.ทพญ.วาริน วิภูนิติศีลกุล

ทพญ.วาริน วิภูนิติศีลกุล

ทันตกรรมทั่วไป

9.ทพญ.วิไลรัตน์ ทัศนเศรษฐ์

ทพญ.วิไลรัตน์  ทัศนเศรษฐ์

ทันตกรรมทั่วไป

12.ทพญ.กนกขวัญ พิพิธสมบัติ

ทพญ.กนกขวัญ พิพิธสมบัติ

ทันตกรรมฟันปลอม

13.ทพญ.ปิติชไม ภิรมศักดิ์

ทพญ.ปิติชไม  ภิรมศักดิ์

ทันตกรรมฟันปลอม

14.ทพญ.อุสา สัจจาปาละ

ทพญ.อุสา สัจจปาละ

ทันตกรรมโรคเหงือก

15.ทพ.สุรพันธ์ สีขำ

ทพ.สุรพันธ์ สีขำ

ทันตกรรมรักษารากฟัน

16.ทพ.เจนกฤษฏิ์ อุปดิสสกุล

ทพ.เจนกฤษฏิ์ อุปดิสสกุล

ศัลยกรรมช่องปาก

18.จุติพร ไพรวัฒนานุวัฒน์

ทพญ.จุติพร ไพรวัฒนานุวัฒน์

ทันตกรรมจัดฟัน