ลักษณะของคลินิกทำฟันที่ดี

                         ลักษณะของคลินิกทำฟันที่ดี( ควรมี )     คลินิกทำฟันที่ดี นอกจากการรักษาที่ดีแล้วควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1.ต้องมีสถานที่ประกอบการจริง มีคลินิกอยู่จริง ไม่ควรออกไปทำการรักษานอกสถานที่...