รายชื่อทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมราม 2

1.ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด

ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Dr.Paveenarat  Gondo

– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

– Doctor of Philosophy in Orthontics, Tokyo Medical and Dental University, Japan

3.ทพญ.นภาพร กิตติถาวรกุล

ทพญ.นภาพร  กิตติถาวรกุล

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Napapron  Kittitavornkul

– Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chulalongkorn University

– Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn University

5.ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี

ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Chantira  Aukvongseree

– Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chiang-mai University

– Master of Sciences (Orthodontics) Mahidol Umiversity

– Higher Graduate Diploma of Clinical science Program in orthodontics , Mahidol University

– Thai’s Broad in Orthodontics

7.ทพญ.พิมพ์สิริ กันท์พิทยา

ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา

– ทันตแพทย์ศาตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์

– Invisalign trained doctor, Platinum provider

Dr.Pimsiri Kanpittaya

-Doctor of Dental Surgery DDS (Honors),Chulalongkorn University

– Master of Science in Orthodontics,Chulalongkorn University

– Higher Graduate Diploma in Orthodontics,Chulalongkorn University

– Invisalign trained doctor , Platinum provider

6.ทพ. ประสารพงษ์ พงษ์สามารถ

ทพ.ประสานพงษ์  พงษ์สามารถ

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Prasanpong  Pongsamart

– Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chulalongkorn University

– Master’s Degree in Orthodontics , Mahidol University 

17.ทพญ.ศิรประภา ศรีทองสุข

ทพญ.ศิรประภา ศรีทองสุข

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

 

Dr.Siraprapa Srithongsuk

– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

– Orthodontic Residency, Mahidol Umiversity

– Thai Board of Orthodontics

10.ทพ.กานต์ สิริเกียรติ

ทพญ.กานต์  สิริเกียรติ

ทันตแพทย์ทั่วไป

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Karn  Sirikeit  : General Practice

-The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Khon Kaen University

11.ทพญ.วาริน วิภูนิติศีลกุล

ทพญ.วาริน  วิภูนิติศีลกุล 

ทันตแพทย์ทั่วไป

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Warin  Vipoonitisillakul  : General Practice

-The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Chulalongkorn University

9.ทพญ.วิไลรัตน์ ทัศนเศรษฐ์

ทพญ.วิไลรัตน์  ทัศนเศรษฐ์  

ทันตแพทย์ทั่วไป

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Wilairat  Tassanases  : General Practice

-The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS) : Khon Kaen University

ทพญ.กนกขวัญ พิพิธสมบัติ

ทพญ.กนกขวัญ พิพิธสมบัติ

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ1)

Dr.Kanokkwan Pipitsombat

– Doctor of Dental surgery (DSS)  :  Mahidol Umiversity

13.ทพญ.ปิติชไม ภิรมศักดิ์

ทพญ.ปิติชไม  ภิรมภักดิ์

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ2)

– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Pitichamai Pirompug

– Doctor of Dental surgery (2nd honors)  :  Mahidol Umiversity

– Certificate of Residency training program on Prosthodontics, Mahidol Umiversity

14.ทพญ.อุสา สัจจาปาละ

ทพญ.อุสา สัจจปาละ

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Dr.Usa Sajapala

-Doctor of dental surgery (DDS), Prince of songkhla university

-Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Phramongkutklao Hospital

15.ทพ.สุรพันธ์ สีขำ

ทพ.สุรพันธ์ สีขำ

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Surapun  Sikume

– Doctor of Dental Surgery , Srinakharinwirot University

– Graduate Diploma in clinical sciences Endodontology, Srinakharinwirot University

16.ทพ.เจนกฤษฏิ์ อุปดิสสกุล

ทพ.เจนกฤษฏิ์  อุปดิสสกุล

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ประกาศนียบัตรชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dr.Chanekrid  Oupadissakoon

– Doctor of Dental surgery (DSS)  : Thammasat University

– Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery : Thammasat University

ทพ.ประสิทธิ์ วงค์สุภา

ทพ.ประสิทธิ์ วงค์สุภา

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขา ทันตสาธารณสุข

– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา

 

Dr.Prasit Wongsupa

– Doctor of dental surgery (DDS), Chiang Mai University

– Certificate of residency training program in dental public health Prince

– Thai Board of dental public health Prince

ทพญ.ดร.จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์

ทพญ.ดร.จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental University

– ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental University

– ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

Dr.Jutiporn Privatananupunt

– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

– Master of Sciences (Orthodontics), Tokyo Medical and Dental University

– Doctor of Philosophy in Orthodontics , Tokyo Medical and Dental University

– Certificate of Invisalign non-stick orthodontic techniques, Align Technology, Inc.