ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Dr.Paveenarat  Gondo

 • Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
 • Doctor of Philosophy in Orthontics, Tokyo Medical and Dental University, Japan

ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  Dr. Chantira  Aukvongseree

 • Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chiang-mai University
 • Master of Sciences (Orthodontics) Mahidol Umiversity
 • Higher Graduate Diploma of Clinical science Program in orthodontics , Mahidol University
 • Thai’s Broad in Orthodontics

ทพ.ประสานพงษ์ พงษ์สามารถ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Prasanpong  Pongsamart

 • Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chulalongkorn University
 • Master’s Degree in Orthodontics , Mahidol University

ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา

 • ทันตแพทย์ศาตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
 • Invisalign trained doctor, Platinum provider

Dr.Pimsiri Kanpittaya

 • Doctor of Dental Surgery DDS (Honors),Chulalongkorn University
 • Master of Science in Orthodontics,Chulalongkorn University
 • Higher Graduate Diploma in Orthodontics,Chulalongkorn University
 • Invisalign trained doctor , Platinum provider

ทพญ.ศิรประภา ศรีทองสุข

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

Dr.Siraprapa Srithongsuk

 • Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
 • Orthodontic Residency, Mahidol Umiversity
 • Thai Board of Orthodontics

ทพญ.ดร.จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental University
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental University
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

Dr.Jutiporn Privatananupunt

 • Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
 • Master of Sciences (Orthodontics), Tokyo Medical and Dental University
 • Doctor of Philosophy in Orthodontics , Tokyo Medical and Dental University
 • Certificate of Invisalign non-stick orthodontic techniques, Align Technology, Inc.

ทพญ.อุสา สัจจปาละ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Dr.Usa Sajapala

 • Doctor of dental surgery (DDS), Prince of songkhla university
 • Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Phramongkutklao Hospital

ทพ.สุรพันธ์ สีขำ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Surapun  Sikume

 • Doctor of Dental Surgery , Srinakharinwirot University
 • Graduate Diploma in clinical sciences Endodontology, Srinakharinwirot University

ทพญ.ปิติชไม ภิรมภักดิ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Pitichamai Pirompug

 • Doctor of Dental surgery (2nd honors)  :  Mahidol Umiversity
 • Certificate of Residency training program on Prosthodontics, Mahidol Umiversity

ทพญ.วิไลรัตน์ ทัศนเศรษฐ์

 • ทันตแพทย์ทั่วไป
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Wilairat  Tassanases 

 • General Practice
 • The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS) : Khon Kaen University

ทพญ.กานต์ สิริเกียรติ

 • ทันตแพทย์ทั่วไป
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Karn  Sirikeit  

 • General Practice
 • The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Khon Kaen University

ทพญ.วาริน วิภูนิติศีลกุล

 • ทันตแพทย์ทั่วไป
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Warin  Vipoonitisillakul 

 • General Practice
 • The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Chulalongkorn University

ทพ.เจนกฤษฏิ์ อุปดิสสกุล

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dr.Chanekrid  Oupadissakoon

 • Doctor of Dental surgery (DSS)  : Thammasat University
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery : Thammasat University