ทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง

ดร.ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก(ดุษฎีบัณฑิต)สาขาทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical And Dental University
 
Dr.Paveenarat Gondo
 • Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
 • Doctor of Philosophy in Orthontics, Tokyo Medical and Dental University, Japan Medical and Dental University, Japan

ทพ. ทศพล โอวัฒนา 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาโททันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

Dr. Tosapon Ovattana

 • Doctor of Dental Surgery (DDS). Price of Songkla University
 •  Master of Clinical dentistry (Orthodontics), University College London

ทพญ.ดร.จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental University
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental University
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

Dr.Jutiporn Privatananupunt

 • Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
 • Master of Sciences (Orthodontics), Tokyo Medical and Dental University
 • Doctor of Philosophy in Orthodontics , Tokyo Medical and Dental University
 • Certificate of Invisalign non-stick orthodontic techniques, Align Technology, Inc.

ทพ. ประสารพงษ์ พงษ์สามารถ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ทันตกรรมจัดฟัน)มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน

Dr.Prasanpong Pongsamart

 • Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chulalongkorn University
 • Master’s Degree in Orthodontics , Mahidol University
 • Thai’s Broad in Orthodontics

ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Chantira  Aukvongseree

 • Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chiang-mai University
 • Master of Sciences (Orthodontics) Mahidol Umiversity
 • Higher Graduate Diploma of Clinical science Program in orthodontics , Mahidol University
 • Thai’s Broad in Orthodontics

ทพญ.ศิรประภา ศรีทองสุข

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

Dr.Siraprapa Srithongsuk

 • Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
 • Orthodontic Residency, Mahidol Umiversity
 • Thai Board of Orthodontics

ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา

 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท) สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
 • Invisalign trained doctor, Platinum provider

 

Dr.Pimsiri Kanpittaya

 • Doctor of Dental Surgery DDS (Honors),Chulalongkorn University
 • Master of Science (Orthodontics), Chulalongkorn University
 • Higher Graduate Diploma in Orthodontics,Chulalongkorn University
 • Thai board of Orthodontics
 • Invisalign trained doctor , Platinum elite provider

ทพ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล

ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

 

Dr. Narongrit Larpbunphol

 • Doctor of dental surgery,prince of Songkla University
 • Doctor of Philosophy in Prosthodontic, Chulalongkorn University 

ทพ.สุรพันธ์ สีขำ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Surapun  Sikume

 • Doctor of Dental Surgery , Srinakharinwirot University
 • Graduate Diploma in clinical sciences Endodontology, Srinakharinwirot University

ทพ.ธนพจน์ นิลโมจน์ 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรนิยมอันดับ2)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่อง ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 

Dr.Thanapoj nilmoje

Specialist: Implantologist and Periodontist Clinical Diploma in Periodontics (Mahidol University,Thailand)

ทพญ.อุสา สัจจปาละ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Dr.Usa Sajapala

 • Doctor of dental surgery (DDS), Prince of songkhla university
 • Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Phramongkutklao Hospital

ทพญ.ธีมน จงเฟื่องปริญญา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                     

 Dr.Teemon jongfuengparinya D.D.S.

(Postgraduate degree:Periodontist)                                 

 • Doctor of Dental surgery, Chulalongkorn University (DDS)

ทพ.นัฐวุฒิ ประเสริฐสุขสม
ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษาคลองรากฟัน ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Nattawut Prasertsuksom

General dentist

 • Firstclass honors, doctor of dental surgery (DDS), Mahidol university
 • Residency training program in Endodontics, Faculty of dentistry, Mahidol university

ทพ.กานต์ สิริเกียรติ

 • ทันตแพทย์ทั่วไป
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Karn  Sirikeit  

 • General Practice
 • The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Khon Kaen University

ทพญ.วิไลรัตน์ ทัศนเศรษฐ์

 • ทันตแพทย์ทั่วไป
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Wilairat  Tassanases 

 • General Practice
 • The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS) : Khon Kaen University

ทพญ.วาริน วิภูนิติศีลกุล

 • ทันตแพทย์ทั่วไป
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Warin  Vipoonitisillakul 

 • General Practice
 • The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Chulalongkorn University